Economie

HOME  |  Onze programma's  |  Economie

Economie

Voor Voorne-Putten is het Haven Industrieel Complex de belangrijkste economische- en werkgelegenheidsfactor. Het grootste deel van de beroepsbevolking van Voorne-Putten werkt in Rotterdam, en dan met name in het havengebied. Voorne-Putten richt zich daarom sterk op aansluiting bij de dynamiek van de Rotterdamse haven. De afhankelijkheid van het Haven Industrieel Complex biedt kansen, maar maakt de regio ook kwetsbaar.

Voor de economische ontwikkeling vraagt ook het eigen regionale economische profiel de aandacht. De sectoren detailhandel, onderwijs, zorg, landbouw, toerisme en recreatie zijn belangrijke economische, en daarmee werkgelegenheidsfactoren, op Voorne-Putten. De ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte, de realisatie van de Blankenburgtunnel, de herontwikkeling van de Rotterdamse stadshavens, de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kickersbloem 3 en de vervangingsvraag in de havens van Rotterdam zijn ook van invloed op de economische ontwikkeling van Voorne-Putten. Een essentiĆ«le randvoorwaarde voor de toekomst van de economie is een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten.

Belangrijk fundament voor de toekomstige ontwikkeling is de aansluiting van het onderwijs op de (toekomstige) arbeidsmarkt. Daarom zal naast de beleidsmatige afstemming bij de uitvoering van het beleid nauw samengewerkt moeten worden met het onderwijsveld en het bedrijfsleven. De gezamenlijke gemeenten kunnen zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat door een goed woon- en leefklimaat en een goed voorzieningenniveau, door scheppen van betere randvoorwaarden voor de lokale economie, de kwalificaties van de (werkzoekende) inwoners te vergroten, daarbij het afstemmen op de vraag op de arbeidsmarkt, en vraag en arbeid op andere manieren bij elkaar brengen. Juist door de regionale afstemming zal de samenwerking tussen de gemeenten een meerwaarde betekenen voor economie en arbeidsmarkt.

Top